Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig

ZOV - Zeelandse Ondernemers Vereniging

De Zeelandse Ondernemers Vereniging (ZOV) is als ondernemersvereniging actief in de gemeente Landerd speciaal voor de kern Zeeland. In overleg met MKB Schaijk-Reek worden de belangen van de ondernemers in de gemeente Landerd behartigd. De ervaring bevestigt ons streven om samen met de Gemeente Landerd, MKB Schaijk-Reek en De Kamer van Koophandel een duidelijk beleid te voeren.

Visie en doelstelling:
In de statuten is vermeld:

  • De vereniging stelt zich ten doel, zulks met behoud van de zelfstandigheid van haar leden, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven gevestigd in Landerd, met name de kern Zeeland.
  • De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
    • Het bevorderen van contact, beraad en samenwerking tussen de leden onderling
    • Het voeren en/of leiden van gezamenlijke reclame en andere acties, die de aandacht vestigen van het publiek op de bedrijven van de aangesloten leden.
    • Het naar voren brengen en bepleiten van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven bij de gemeentelijke, provinciale en/of rijksoverheid.
    • Het aanwenden van al die wettige middelen, die dienstig kunnen zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin. In gevallen waarin de statuten niet voorzien wordt beslist door het bestuur.


Voorzitter

John Eijsermans
john@zeelandseondernemersvereniging.nl
telefoon: 0486 - 458830 

Winkeliers
Jort van Erp
Jannesjan Bergmans
winkeliers@zeelandseondernemersvereniging.nl

ZOV 2.0

Willem Peters
willem@zeelandseondernemersvereniging.nl
Alfred van Meegen
alfred@zeelandseondernemersvereniging.nl