Standpunt ZOV met betrekking tot tijdelijke vergunning Aldi Reek

17 juni 2019

ZOV heeft, met medewerking van Initiatief Zeeland en MKB Schaijk/Reek, in de voorbereidende raadsvergadering van 12 juni jl. haar verbazing geuit over besluit college omtrent toekennen tijdelijke vergunning voor een Aldi in Reek.

In een eerdere brief aan college & raadsleden heeft ZOV gevraagd deze beslissing te heroverwegen en te handelen conform coalitieakkoord, met verwijzing naar uitkomst koopstromenonderzoek die een dergelijke beslissing niet onderstreept.
Een besluit wat lijkt te zijn genomen zonder enige vorm van overleg waarbij de uitkomst van het koopstromenonderzoek, geaccordeerd door huidig college, geheel terzijde wordt geschoven.

De nu gepresenteerde locatie is een totaal andere onder compleet andere voorwaarden dan omschreven in het coalitieakkoord waar gesproken wordt over Reek Zuid. Zowel ZOV als MKB Schaijk/Reek hebben actief meegewerkt aan structuurvisie “ Concentratie Detailhandel” voor concentratie detailhandel in de dorpskernen waarvan het onlangs geopende centrumplan Schaijk en het nu uitgevoerde centrumplan Zeeland het resultaat zijn. Het nu voorgenomen besluit staat haaks op deze (niet) gewijzigde structuurvisie en zorgt voor concurrentievervalsing met betrekking tot huidige centrumondernemers in Zeeland en Schaijk, er lijkt een precedent te worden geschapen ten voordelen van een specifieke ondernemer en ten nadelen van huidige centrumondernemers.

Uit het koopstromenonderzoek blijkt een Aldi in Reek geen bestaansrecht te hebben als het gaat over haar eigen inwoners. Het bestaan van een Aldi in Reek zal dus altijd ten koste gaan van supermarktvestigingen in Zeeland en Schaijk. Een conclusie die niet strookt met genoemde structuurvisie en ook zeker geen positief effect heeft op de leefbaarheid in Zeeland (door het wegvallen van een tweede supermarkt) en grote vraagtekens oproept bij genoemde impuls voor de leefbaarheid van Reek.

ZOV werkt graag, daar waar mogelijk, actief mee aan het vergroten van de leefbaarheid in Reek maar dan wel in belang van de gehele gemeente Landerd. Gemeente Landerd en haar dorpskernen Zeeland, Schaijk & Reek zijn gebaad bij actieve & krachtige ondernemers, gesteund door een consequent en rationeel opererend bestuur.

Tot ZOV’er